Для педагогів

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» запрошує шановних освітян до співпраці! Ми надамо Вам корисну інформацію про нові видання зі шкільного навчання, плани та розробки з курсів географії та історії. Ви отримуєте можливість стати співавторами у створенні навчально-методичної літератури. Ми пропонуємо придбати продукцію нашого видавництва зі знижками до 20% при заключенні договору

Детальніше
Нові електронні навчальні посібники для вивчення курсу „Фізична географія України”

УДК 528.9                                                         

 В.І. Остроух, І.C. Руденко

         Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»

 

НОВІ електронні навчальні посібники

для вивчення курсу «Фізична ГЕОГРАФІЇ україни»

Вступ. Сьогодні ні у кого не викликає сумніву той факт, що електронні навчальні посібники дозволяють збагатити шкільний освітній курс, доповнюючи його всілякими можливостями комп'ютерних технологій, і роблять його, таким чином, цікавішим і привабливішим для учнів. Виключно висока міра наочності представленого матеріалу, взаємозв'язок різних компонентів курсів, комплексність та інтерактивність роблять електронні навчальні посібників з географії незамінними помічниками, як для учня, так і для вчителя. Розробка подібних посібників з використанням інноваційних технологій – є перспективним напрямком. Як зазначають провідні спеціалісти з дистанційних методів навчання, вчителі, методисти, не можна вважати електронним навчальним посібником відсканований або переведений в електронний формат підручник або атлас, оскільки базові принципи розробки традиційних й електронних посібників істотно відрізняються.

 Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав, що більшість перших електронних навчальних картографічних посібників являли собою електронні копії друкованих видань і, здебільшого, не враховували комп'ютерних можливостей подачі матеріалу. Це стосується не тільки питання візуалізації матеріалу. Однак останнім часом значна увага приділяється розробці електронних навчальних картографічних видань, роботу над якими можна розглядати як спробу зробити серйозний крок до рішення проблеми створення навчальних посібників нового покоління.

ДНВП «Картографія» на протязі декількох років підготувало до видання і відтиражувало низку електронних навчальних посібників. Всі вони рекомендовані Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладів і отримали схвальні відгуки методистів, вчителів та учнів. Тематичний зміст та функціональними можливості електронних навчальних посібників «Загальна географія» для 6 класу та «Географія материків і океанів» для 7 класу детально висвітлені у публікаціях [1-2], їх можна вважати прикладом передачі систематизованих знань, реалізації нових методів і технологій навчання

Формулювання цілей статті, постановка завдання.

Відсутність спільного підходу до розробки методики проведення уроків, практичних курсів на базі сучасних електронних засобів навчання з географії, можна розглядати як основну методичну проблему викладання цієї дисципліни. Практично всі розвинені країни активно розробляють і підтримують комп'ютерні технології навчання. Це викликано, по-перше, тим, що комп'ютер став засобом підвищення продуктивності праці у всіх сферах діяльності людини, по-друге, різко зріс обсяг потрібної інформації і за допомогою традиційних способів і методик викладання вже неможливо підготувати необхідну кількість високопрофесійних фахівців. Необхідність активного використання електронних видань сьогодні диктується не лише тим, що персональний комп'ютер став вже не екзотичною технічною новинкою, але інструментом в технологічному освітньому ланцюжку у вигляді засобу навчання, а також тим, що без його активного використання неможливо підвищити інтенсивність процесу отримання знань, закріплення навичок та умінь.

Як приклад передачі систематизованих знань, створення нових методів і технологій навчання авторами пропонується розглянути електронні навчальні посібники для вивчення курсу «Фізична географія України” підготовлених до видання ДНВП «Картографія» у 2011-2012 роках (рис. 1).

Виклад основного матеріалу. Створення різних моделей демонстрації знань, що в одному випадку представляють об'єкти, характерні для логічного мислення, а в іншому – карти, з якими оперує образне мислення, дає можливість оптимізувати процес навчання з географії. Контроль знань після вивчення кожного розділу може здійснюватися у різний спосіб (за допомогою тестів, контрольних питань, логічних вправ і т.п.). Залежно від того, наскільки учні засвоїли матеріал, можна за необхідності повторити вивчений розділ, чи відкоригувати, змінити методику навчання.

Використання мультимедіа, анімацій збільшує наочність представлення матеріалу, а також дає можливість використовувати його учням, що мають особливі потреби (порушення слуху, зору). Включення наведених компонентів в електронний посібник дозволяє перейти від пізнавальної моделі освіти до прагматичної, у якій той, кого навчають, стає активним об'єктом освіти. Доведено, що ефективнішим є мультимедіа-підхід, заснований на використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій. Однак нині в Україні економічна і технологічна ситуація така, що вибір засобів залежить не стільки від інформаційного та педагогічного потенціалу, скільки від їхньої вартості та поширеності.

Не секрет, що однією із важливих складових успішного навчання є саме використання в роботі вчителя якісних навчальних посібників. До електронних навчальних картографічних посібників не висувають настільки твердих вимог, як до паперових посібників, але з досвіду створення електронних навчальних посібників для курсу «Фізична географія України» можна виділити наступні:

забезпечення ієрархії (послідовності викладу, розбивки на розділи, теми, підтеми, глави, параграфи тощо);

одночасний цілеспрямований вплив на органи слуху й зору (цей принцип в електронних посібниках застосовується повною мірою, обмеженнями є тільки технічні можливості комп'ютера);

– використання перехресних посилань, як основного способу подачі матеріалу, що дозволяє оптимізувати інформаційне наповнення посібника й забезпечити швидке й добре засвоєння знань (ними, як правило, не зловживають, тому що необхідність частого перегортання сторінок іноді погіршує сприйняття);

– можливість швидкого і доступного внесення всякого роду змін (оновлення, модифікація) та доповнення змісту;

– забезпечення активного зворотнього зв’язку, тобто миттєва реакція електронного навчального посібника на якусь дію користувача (саме ця функція повною мірою сприяє самостійному навчанню).

Методичне опрацювання є найважливішою частиною процесу створення електронного посібника, яка повністю визначає його якість й ефективність. Її результатом є так звана основа (або каркас) – загальна структура електронного посібника, що включає перелік модулів, міжмодульних зв'язків, термінів і визначень для гіперпосилань.

ДНВП «Картографія» підготовлено до видання наступні електронні видання для курсу «Фізична географія України»: 

  • Інтерактивна карта «Фізична географія України» 8 клас;
  • Навчальний електронний посібник «Фізична географія України».

Представленні електронні картографічні твори істотно відрізняються один від одного за змістом, призначенням і функціональними можливостями.

Інтерактивна карта „Фізична географія України” – електронний картографічний твір, призначений для вивчення географії України у 8 класі, відповідає програмі з відповідного курсу. В ньому представлена серія карт України, зміст яких викладено пошарово з можливістю маніпулювання різними шарами тематичної інформації та редагування змісту (рис. 2).

Демонстраційні можливості інтерактивної карти збагачено довідковою інформацією у вигляді таблиць, графіків, діаграм, словника термінів, слайдів, анімацій.

Інтерактивна карта – наочний навчальний засіб, який допоможе вчителю у підготовці та проведенні уроків з географії на базі комп’ютерного класу, мультимедійного проектора, інтерактивної дошки, а учням – у поглибленні географічних знань з географії шляхом поєднання різних форм сприйняття та активізує самостійну діяльність учнів.

Інтерактивна карта представлена 16 темами: „Історико-географічні землі. Формування території України”, „Адміністративно-територіальний устрій”, „Фізична поверхня”, „Тектонічні структури”, „Геологічна будова”, „Мінерально-сировинні ресурси”, „Геоморфологічна будова”, „Кліматичні умови та ресурси”, „Внутрішні води”, „Природні комплекси Чорного та Азовського морів”, „Ґрунти”, „Рослинний покрив”, „Тваринний світ”, „Ландшафти”, „Фізико-географічне районування”, „Використання природних умов і ресурсів та їхня охорона”.

 

Рис.2. Робоче вікно інтерактивної карти з набором інструментів на нижній панелі

 

Демонстраційні можливості карти:

– управління шарами карти, виділення об’єктів довідкового шару;

– масштабування та переміщення зображення;

– малювання точкових, лінійних об’єктів та можливість змінення кольорів;

– нанесення написів та їхнього переміщення;

– можливість створення нової оригінальної карти.

Навчальний матеріал електронного навчального посібника «Фізична географія України» складається із чотирьох загальних розділів, кожен із яких ділиться на кілька тем:

  1. Фізико-географічне положення і кордони (включає 8 тем);
  2. Природні умови і природні ресурси (включає 13 тем);
  3. Ландшафти і фізико-географічне районування (включає 2 теми);
  4. Природно-заповідний фонд та охорона навколишнього середовища (включає 3 теми).

Усі розділи посібника взаємопов’язані. В межах кожного розділу подається теоретичний матеріал, виділені основні поняття, різноманітна кількість схем, діаграм, малюнків, географічних карт, які допомагають у вивченні відповідних тем. Окремо після кожної теми є тестові завдання для формування та перевірки учнями умінь, навичок та знань з відповідної теми. Слід відмітити доцільність використання слайдів, а також джерел додаткової інформації, які допомагають конкретизувати навчальний матеріал, відтворити образи предметів чи явищ природи. Даний посібник має розширену, різнорівневу структуру на базі сучасних технологічних рішень. Посібник побудований згідно з навчальною програмою з відповідного курсу і має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс (рис. 4).

Електронний посібник містить цікавий географічний матеріал, який є функціональним, несе навчальне навантаження, має методичну цінність, доповнює та розширює знання учнів, є зручним у користуванні. Для карт посібника характерна яскрава кольорова гама, що привертає увагу учнів. Так, цікавими і корисними є образні картографічні характеристики географічних об’єктів, які можна збільшити чи зменшити на екрані комп’ютера. Система знань у змісті посібника подається в єдності з методами пізнання, у змісті посібника наявні змістові лінії та дидактичні прийоми, які забезпечують розуміння учнями теоретичних пояснень при вивченні матеріалу.

Рис. 4. Інтерфейс робочого вікна навчального електронного  посібника

„Фізична географія України”

Висновки та перспективи. Специфіка виробничих завдань накладає ряд додаткових вимог до створення електронних навчальних посібників, що істотно ускладнює процес їхньої розробки й використання. Не випадково частка електронних навчальних посібників, які призначені переважно для індивідуальної роботи учня або для застосування вчителем на уроці в поєднанні з іншими засобами навчання, мізерно мала в загальній кількості електронних посібників з географії.

Електронні видання для курсу «Фізична географія України» підготовлені ДНВП «Картографія» проходять апробацію в загальноосвітніх навчальних закладах і з відгуків вчителів вже є однією із важливих складових успішного навчання з географії. Слід визнати, що електронний посібник не конкурує з вчителем, а лише змінює його функції у процесі навчання географії, він не знижує роль традиційних засобів навчання, а доповнює їх.

Література:

  1. Дрогушевська І.Л. Розробка та впровадження комп’ютерно-орієнтованих мультимедійних навчальних засобів з географії у загальноосвітніх навчальних закладах // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. / Відп. за вип. А.А. Москалюк. – К.: ДНВП "Картографія", 2005. – Вип. 2. – С. 79-82.
  2. Дрогушевська І.Л., Кулик В.Б., Остроух В.І. Застосування системного підходу при створенні електронних навчальних картографічних посібників // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. / Відп. за вип. А.А. Москалюк. – К.: ДНВП "Картографія", 2010. – Вип. 4. – С. 93-97.
  3. Остроух В.І., Європіна І.О. Новітні електронні навчальні посібники як продовження процесу передачі систематизованих знань, створення нових методів фі технологій навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – Харків.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 70-73.